Nr 1. 1999 sid. 1–4 

VÄLKOMNA TILL MELLANRUMMET!

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

En ny tidskrift

Det har länge funnits behov av en svensk tidskrift som riktar sig till oss som arbetar med utredning och behandling vid barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, kliniker och andra institutioner som möter barn, ungdomar och deras föräldrar.

Sedan 1940-talet har Psychoanalytic Study of the Child funnits att tillgå. Journal of Child Psychotherapy finns likaså och har utgivits i mer än 20 år. I dessa återfinns många intressanta och välskrivna artiklar. I flera europeiska länder finns tidskrifter inom vårt område som till exempel den italienska Richard e Piggle. Vår uppfattning är att det länge saknats ett motsvarande svenskt organ. Det finns ett antal välgjorda tidskrifter i Sverige som riktar sig till en bred läsekrets, bland annat Divan, Insikten, Psykisk Hälsa, liksom tidskrifter som berör familjeterapi, kognitiv terapi eller beteendeterapi.

Tankar kring en tidskrift som denna har funnits under många år. När det nu finns utbildningar till barn- och ungdomspsykoterapeut på flera håll i landet, tror vi att behovet av att bevara och sprida kunskaper inom området är stort. Det är med både glädje och med viss bävan som vi nu vågar oss på projektet med en ny tidskrift! Glädje över att skapa ett "potential space" ett mellanområde där representanter från vår yrkeskår kan komma till tals med varandra och bävan inför de ekonomiska förutsättningarna att föra projektet i harm. Vi har valt D.W. Winnicotts uttryck "intermediate area" som grund för tidskriften. I detta mellanområde, detta mellanrum, för det han kallade "the potential space" ett möjligheternas område. Det är just detta potentiella mellanrum som vi vill skapa med tidskriften. När vi började planera denna tidskrift möttes vi av positiva kommentarer och många har framhållit att en tidskrift som Mellanrummet kan fylla ett stort tomrum!

Denna tidskrift riktar sig till dem som har en modem psykodynamisk eller psykoanalytisk teoretisk bas, vilket inte innebär att vi i redaktionen bortser från vikten av andra behandlingsmetoder. Patienter är olika till sin person och i sina problem och olika metoder måste få existera sida vid sida. En del föräldrar önskar individualpsykoterapeutisk behandling för sitt barn, andra kan inte alls tänka sig detta. En del tonåringar kommer mer än gärna på samtal under lång tid, andra vill ha korta kontakter. Det är vår förhoppning att olika metoder och personal med olikartad utbildning och inriktning ska kunna komplettera varandra istället för att strida om det teoretiska – och därmed också det kliniskt praktiska – tolkningsföreträdet.

I psykoanalytiska eller psykodynamiskt förankrad psykoterapi arbetar man inte endast med internaliserade konflikter inom patienten (ett vanligt förekommande missförstånd i den allmänna debatten!). Upplevelser under fosterutvecklingen eller i barndomen påverkar hela livsbilden, de inre objekten och föreställningsvärlden men självfallet påverkas barn, tonåringar och föräldrar av sociala sammanhang, både i dagens samhälle och den bakgrund som varje familj har. Det är i skärningspunkten mellan barnets kroppsliga förutsättningar, i anknytningen till de närmaste objekten samt i det samhälle familjen lever som barnets "mind' formas.

En ny tidskrift blir till

Att starta en tidskrift som denna innebär inte bara att utforma innehållet med intressanta artiklar och andra bidrag. För att kunna trycka ett första nummer kräv- des ekonomisk support. Ett flertal fondansökningar skickades iväg. De har hittills resulterat i bidrag från Ericastiftelsen och enstaka privata donationer. Föreningarna för barn- och ungdomspsykoterapeuter i Göteborg, Malmö och Stockholm har stöttat tidskriften med ett utskick av första numret till sina medlemmar. Vi vill också tacka alla kontaktpersoner som bidragit med distribueringen av detta första nummer av tidskriften. Stort tack till alla bidragsgivare för det stöd redaktionen fått!

Redaktionen arbetar ideellt och därför har en stödförening för tidskriften startat, Tidskriften Mellanrummets Vänförening. Om Du vill bistå tidskriften utöver en prenumeration, så är Du välkommen till denna stödförening! Du kan läsa mer om detta på omslagets insida.

Vi har anlitat "Samverkarna i Nacka", en verksamhet för arbetsträning, för tryckning och distribution av tidskriften.

Redaktionen och kontaktpersonerna

Vi som tagit initiativet till denna tidskrift och som utgör redaktionen arbetar med utrednings- och behandlingsarbete vid PBU- och BUP-mottagningar, Ericastiftelsen samt ungdomsmottagningar i Stockholm och Göteborg. Vi arbetar också med handledning och undervisning inom området. För att underlätta regionala kon- takter har vi byggt upp ett nät av kontaktpersoner från olika delar av landet. På sista sidan finner Du namnen på dem. Syftet med det regionala kontaktnätet är att en ömsesidig länk ska finnas mellan läsarna och redaktionen.

Om Du vill bidra med artiklar, annonser eller synpunkter på tidskriften så kan Du kontakta redaktionen eller någon av kontaktpersonerna.

Hur når man redaktionen?

Vår tanke är att tidskriften ska bygga på ett aktivt deltagande från Dig som arbetar med behandling av barn, ungdomar och föräldrar. Med barn avser vi här alla åldrar - även de späda barnen. Det är vår förhoppning att tidskriften ska upp- muntra till utbyte av tankar och erfarenheter. Innehållet i bidragen kan vara stora eller små: allt från artiklar till presentationer av verksamheter, information om utbildningar, annonser osv. Vi inbjuder till möjligheter – ett "potential space" – att få uttrycka sin mening! Genom kontakter inom vårt verksamhetsfält runt om i landet vet vi att mycket gediget och intressant arbete bedrivs, men det är fortfarande begränsad spridning av denna viktiga information. Vi hoppas att Mellanrummet ska kunna bli ett forum för informationsspridning och skapande av nya kontakter!

Tidskriften planeras utkomma med två nummer per år. Du kan läsa mer om hur man prenumererar på omslagets insida. Där finner Du också information om hur bidragen ska utformas. Vi hoppas på många inslag!

Vad kan Mellanrummet innehålla?

Innehållet i tidskriften kommer att utgå ifrån ett tema i varje nummer. I detta första nummer har vi valt att fokusera på länken mellan psyke och soma. De två kommande numren år 2000 fokuseras på behandling av tonåringar respektive terapi med föräldrar. Vi planerar också att längre fram presentera ett tema runt forskning om barn- och ungdomspsykoterapi. Har Du förslag på bidrag inom dessa områden, här av Dig till redaktionen! Likaså om Du har förslag på teman för kommande nummer av Mellanrummet!

I varje nummer har vi tänkt att olika arbetsplatser kan presentera sin verksamhet eller delar av den, till exempel ett projekt. I första numret kan Du läsa mer om hur man arbetar vid BUP-mottagningarna i Luleå-Boden samt Stenungsund. Om Din arbetsplats vill presentera sig, ta kontakt med oss på redaktionen. I dessa tider av omorganisationer och nedskärningar är det viktigt att lyfta fram det kvalificerade psykoterapeutiska arbete som trots allt bedrivs, så skriv och berätta! Vi hoppas på en levande debatt mellan olika kliniker, utbildare och verksamheter vilken kan bidra till en vitalisering av det vardagliga psykoterapeutiska arbetet med barn, ungdomar och deras föräldrar. En sida med lästips inom temat kommer att finnas i varje nummer. Har Du idéer om litteratur, hör av Dig! Vi vill också ha recensioner och presentationer av aktuell litteratur. Vi vill gärna även här ha läsarnas åsikter, så hör av Dig till redaktionen! Vidare hoppas vi att tidskriften ska kunna sprida information om kommande utbildningar (såväl stora som små), kongresser och annat som är av intresse. Det kommer också att finnas utrymme för annonser. I varje nummer återfinns också information om EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector). Har Du tips på andra nationella/internationella evenemang, kontakta oss!

Vi har också förhoppningar om inslag rörande det allmänna kulturella utbudet av film teater, skönlitteratur med särskild betoning på barn- och ungdomskultur. Även här tar vi tacksamt emot tips och recensioner.

Slutligen vill vi än en gång lyfta fram varför vi valt MELLANRUMMET som titel på tidskriften:

Vi vill med detta uttryck uppmana Dig som arbetar som kliniker eller som på annat sätt kommer i kontakt med psykodynamisk och psykoanalytisk baserad psykoterapi med barn, ungdomar och föräldrar att ta del av det "potential space" vi nu inbjuder till. Syftet är att erbjuda en arena för utbyte av tankar och erfarenheter mellan olika yrkeskategorier och mellan olika verksamheter inom Sverige. Det är vår förhoppning att detta ska kunna bli en positiv upplevelse för många.

 

VÄLKOMNA
önskar redaktionen

Britta Blomberg, Marie Hauge, Susanne Härnsten,
Inger Lindberg, May Nilsson, Anders Wellsmo

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster