Manusregler

Redaktionen tar gärna emot manus till tidskriftens kommande nummer.

Tidskriften utkommer med två nummer per år, i maj och november. Manus som författaren önskar få publicerat i ett speciellt temanummer bör vara redaktionen tillhanda minst fyra månader före utgivningsdatum.

Alla insända bidrag läses och bedöms och ibland används personer utanför redaktionsgruppen som anonymt läser för en så kallad "peer-review".

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material och åtager sig inget ansvar för insänt, icke beställt material.

Manus sänds via e-post till: info@mellanrummet.net

Manuskript bör utformas enligt följande riktlinjer

Manuskriptet ska vara sparat i digitalt format, t ex .doc, .docx, .pdf, .odt, .rtf. Vanligast är Word-format.

Manuskriptet bör vara högst tolv sidor långt inklusive referenslista, (cirka 8 000 ord).

Använd högst tre textnivåer:

  1. Huvudrubrik
  2. Underrubrik
  3. Brödtext

Använd tydlig styckeindelning (tom rad eller tydligt indrag).

Manuskriptet skall inte ha avstavningar.

Använd inte sidnumrering eller sidfötter.

Noter sätts sist i texten före referenserna.

Till varje manuskript bifogas en kort ingress som placeras före den egentliga texten. Den kan innehålla väsentlig information om innehållet i artikeln samt en kort presentation av författaren/författarna.

Varje manus ska också innehålla Sökord på svenska/norska och Keywords på engelska samt ett Abstract.

Sist infogas en kort presentation av författare, inklusive kontaktuppgift (e-postadress).

När manuskriptet är accepterat insänds också originalbilder i så hög upplösning som möjligt.

Den som lämnar bidrag till tidskriften måste ta fullt ansvar för det material som presenteras med hänsyn till sekretess. Ordalydelsen i citat måste kontrolleras. Författaren begär själv skriftligt tillstånd för sådant material som kan vara copyrightskyddat och står för kostnader som hänger samman med inlånat material.

Konfidentialitet

Allt kliniskt material som publiceras i Mellanrummet är fingerat eller publicerat med patientens/vårdnadshavarnas tillstånd. Principen att värna patienternas integritet är alltid överordnad intresset att sprida kunskap genom exempel från klinisk praktik. Varje skribent ansvarar för innehållet i sin egen text och för att följa psykoterapeutyrkets etiska principer i samband med publikation.

Referenslistan utformas enligt APA-manualen

När en författares namn nämns i en text ska årtal för referensen infogas direkt efter namnet, t.ex. Stiles (1993). När mer indirekta referenser görs till en eller flera författare infogas namn och årtal inom parantes, t.ex. (Stiles, 1993; Strauss & Corbin, 1990). Bidrag ska innehålla fullständig alfabetiskt ordnad referenslista. Följande exempel kan vara vägledande.

Rapporter publicerade i vetenskapliga tidskrifter skrivs på följande sätt:

Safran, J.D., Greenberg, L.S., & Rice, L.N. (1988). Integrating psychotherapy research and practice: Modeling the change process. Psychotherapy, 25, 1-17.

Stiles, W.B. (1993). Quality control in qualitative research. Clinical Psychology Review, 13, 593-618.

En hel bok:

Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Grounded theory procedures and techniques. London: Sage Publications.

Ett kapitel i en bok:

Rennie, D.L. & Toukmanian, S.G. (1992). Explanation in psychotherapy process research. In S.G. Toukmanian & D.L. Rennie (Eds.), Psychotherapy process research. Paradigmatic and narrative approaches. (s. 234-251). London: Sage.

Referenser till andra källor:

Karlsson, G. (1998). Personlig kommunikation.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material och åtager sig inget ansvar för insänt, icke beställt material.

 

MELLANRUMMET
Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
och respektive författare
Org nr 989653199
ISSN 1404-5559 (tryck).
ISSN 2000-8511 (online).

Kontaktinformation
Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
Gjerdums vei 19, 0484 Oslo, www.ibup.no
www.mellanrummet.net
E-post: info@mellanrummet.net
webmaster