Nr 1. 1999 sid. 96–97 

 

European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector

 

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

EFPP är en förening för psykoanalytiska orienterade psykoterapeuter som arbetar inom den offentliga sektorn. Inom föreningen finns tre sektioner; vuxen-, grupp- och barn- och ungdomspsykoterapi. EFPP grundades i mars 1991, på initiativ av kollegor i London. Ett av syftena med denna federation var att man ville skapa en organisation som skulle kunna samarbeta med EU när det skulle bli dags att arbeta fram krav för psykoterapeuter som ville ha behörighet att arbeta i olika medlemsländer inom EU. Det visade sig sedan att EU inte tänkte göra en sådan bedömning utan man överlåter till varje land att själva bestämma vad kraven skall vara för att man skall fä arbeta där som psykoterapeut. Ett annat skäl till att starta federationen var att man ville stödja psykoanalytisk psykoterapi, speciellt inom offentlig sektor, i Europa. Man ville verka för en hög kvalitet på psykoterapiutbildningarna i de olika länderna.

EFPP är organiserat så att varje land är medlem i de olika sektionerna, det vill säga ett land kan vara medlem i en, två eller tre sektioner. Ett medlemsland representeras i EFPP av två delegater i varje sektion. Varje land kan således ha sex delegater. Varje delegat representerar därmed sitt lands psykoterapeuter inom sin sektion. Delegater väljs av sina nationella nätverk. Flera länder, däribland Sverige, hade redan sådana nätverk eller rikstäckande föreningar när federationen startade. Andra länder har sedan EFPP grundades organiserat nationella nätverk. Så har skett t.ex. i Finland, Frankrike och Italien. Det är delegatsmöte vartannat år och då träffas alla delegater för två dagars intensivt arbete, med diskussioner och utbyte av erfarenheter.

Femton länder är nu medlemmar i barn- och ungdomssektionen. Två länder, Österrike och Island, deltar som observatörer. Portugal och Israel kommer inom kort att också bli medlemmar. Flera öst- och centraleuropeiska länder, Tjeckien, Litauen, Ryssland och Jugoslavien, är "associate members" sedan ett år.

De tre sektionerna inom EFPP har utvecklats lite olika. I barn- och ungdomssektionen fick man särskilt snabbt gehör i de olika länderna. I Sverige var vi intresserade av att bli medlemmar redan från början i alla tre sektionerna. Bland barn- och ungdomsterapeuter har intresset varit stort och vi var många svenska deltagare i den första konferensen i Aten 1994. Under de första åtta åren har Siv Boalt Boëthius och jag, Birgit Hallerfors, varit delegater för barn- och ungdomssektionen. Jag har också varit medlem i styrelsen under dessa år och varit coordinator för barn- och ungdomssektionen. Sedan mars 1999 är de svenska delegaterna Britta Blomberg, Ericastiftelsen, och Birgitta Sjöberg, BUP Huddinge. Övriga svenska delegater är, i vuxensektionen, Margareta Mörner (medlem i styrelsen) och Gerd Sundblad, och i gruppsektionen, Inger Larsson (också styrelsemedlem) och Anita Berntsson (BUP Göteborg).

EFPP bedriver verksamhet av lite olika slag:

Konferenser: Årligen anordnas en eller två konferenser antingen för alla sektionerna gemensamt eller i respektive sektion. EFPP-konferenserna har utvecklats under åren och är nu kända för sin trevliga stämning och sin höga professionella nivå, där tid och plats för diskussioner och utbyten mellan de olika deltagarna finns med i programmet. Två konferenser har arrangerats i barn- och ungdomssektionen. Den första hölls i Aten 1994 och den andra i Stockholm 1996. Hösten 1999 hölls den tredje konferensen i Rom den 1-3 oktober, under temat "Intemal Objects and Psychic Change".

Framtida konferenser:

  • 6–9 april 2000, Oxford, "Changing Times Changing Relationships" (för alla tre sektionerna)

  • 13–15 oktober 2000, Cypern (arrangeras av vuxensektionen), "Therapists influences on the outcome of psychoanalytic psychotherapy. Clinical and research findings.

  • År 2001 kommer den fjärde konferensen i barn- och ungdomssektionen att arrangeras i Frankrike.

Monografier: I samarbete med Karnac Books i London har tre EFPP-monografier producerats: Countertransference in Psychoanalytic Psychotherapy with Children and Adolescents, Supervision and its Vicissitudes och Psychoanalytical Psychotherapy in Institutional Settings. Två nya monografier kommer inom kort som handlar dels om psykoterapi med gravt störda ungdomar, dels om föräldraarbete parallellt med barnpsykoterapi.

Newsletter: Tyvärr något oregelbundet produceras ett newsletter som skickas till de olika mediemsorganisationema för spridning till medlemmarna. Hittills har fyra nummer av the EFPP-Newsletter kommit ut. Förhoppningsvis kommer det fler nummer, men det är dyrt att producera denna skrift och så småningom kommer den troligen att distribueras via Internet.

Mer information om EFPP finns på EFPP:s hemsida: www.efpp.org (och på den svenska hemsidan: www.enigma.se/efpp). 

 

Birgit Hallerfors
Ubi, Utbildningsenheten för PBU, Stockholm

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster