Nr 13.  2005 sid. 157–160

 
Att vara ung vuxen i dagens samhälle

Intervju med Gunnel Jacobsson
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Gunnel Jacobsson är leg. psykolog och psykoanalytiker vid Psykoterapiinstitutet i Stockholm samt vid egen privatpraktik. Hon disputerade 2005 med avhandlingen ”On the threshold of adulthood, recurrent phenomena and developmental tasks during the period of young adulthood”, på Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. I avhandlingen beskrivs att vara ung vuxen i dagens samhälle som en ny utvecklingsfas och den utvecklingskris det medför. I artikeln diskuteras hur den psykoterapeutiska praktiken kan få näring från dessa tankar.

Jag träffar Gunnel Jacobsson för ett samtal kring hennes avhandling om unga vuxna. Vårt samtal kommer att handla om tre aspekter: det moderna samhället, att vara ung vuxen idag och vilka implikationer hennes avhandlingsresultat kan få på den psykoterapeutiska verksamheten.

Gunnel menar att begreppet ung vuxen hör ihop med samtiden. Hon beskriver att det subjektiva självet är annorlunda idag. Vi får kämpa mycket mer för att bevara en sammanhängande känsla av sig själv, vilket blir särskilt märkbart vid övergångar i livet. Påfrestningen kommer sig av att vi lever i en fragmenterad värld där det dagliga livet levs i olika uppsplittrade områden, oftast styrda av experter, där vi inte själva kan bedöma logiken i funktioner och skeenden samt att inget inbördes sammanhang mellan dessa områden träder fram för oss. Den brittiske sociologen Anthony Giddens, som Gunnel inspirerats av, menar att övergångar i livet inte är lika ceremoniella idag. När de yttre markörerna inte finns, så blir det mer av en inre subjektiv kris som förlöper över många år. Det finns en seg strävan hos oss människor att knyta ihop och förstå, vilket leder till att det som tidigare var en yttre angelägenhet för hela samhället flyttas in i individen. Vi har ingen utvecklingspsykologisk kunskap kring detta, då det är en ny fas historiskt sätt. Gunnel har försökt att i sin forskning förstå vad det är i vårt samhälle som gör att åldersperioden unga vuxna, 18-25 år, framträder som en särskild period samt vad detta innebär för dessa människor.

Många informanter förmedlade till Gunnel känslan av att ”vuxenlivet suger” och att man inte ser sig som vuxen utan i stället definierar sig som ”tjej” och ”kille”. Det faktum att det finns så många val inför studier och arbete var en av påfrestningarna som framkom i intervjuerna. Samhället signalerar att individen har ett fritt val och många av de unga vuxna beskrev att ”du blir det du väljer”. På så sätt har valen stor betydelse för identiteten. Det förstärker individualismen och förmedlar att det är ditt eget ansvar att du lyckas. Det gör att misslyckanden blir hårda. Gunnel pratar om de allt hårdare motsättningarna mellan ungdomsgäng, de lyckade och de misslyckade, vilket kan ses som en effekt av mottot ”du kan bara du vill”.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster