Nr 13.  2005 sid. 198–204

 
Daniel Stern: Ögonblickets Psykologi –
om tid och förändring i psykoterapi och vardagsliv

Leif Havnesköld
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Daniel Sterns bok ”Ögonblickets Psykologi – om tid och förändring i psykoterapi och vardagsliv”, har nyligen utkommit i svensk översättning på bokförlaget Natur och Kultur. Leif Havnesköld, som sedan många år varit engagerad i Sterns teoribildning ger i recensionen en inblick i hur ”now-moments” övergår till ett förändrande möte i djupare mening, ”moments of meeting”.

Daniel Stern, numera 71 år gammal, är fortfarande i högsta grad aktiv som teoretiker, forskare och föreläsare världen över. Som forskare har han bl.a. på senare år intresserat sig för hur spädbarn mycket tidigt har förmåga att relatera sig till flera personer, där den traditionella ”mamma-barn dyaden” nu i studier utvidgas till ”mamma-pappa-barn triaden” (Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery, 1998). Som föreläsare förmår han alltjämt fängsla sin publik genom sin vitalitet och humor – dessutom använder han aldrig (till skillnad från de flesta andra psykoanalytiker) färdiga manus där han läser innantill. Undertecknad hade möjlighet att lyssna på Stern senast vid den 3:e internationella konferensen i relationell psykoanalys och psykoterapi i Rom i juli 2005, där han på temat ”omedvetna erfarenheter” beskrev vad han kallat för ”implicit relationellt vetande” (implicit relational knowing). Som vanligt var hans föredrag ett av de mest uppskattade, trots att ämnet knappast hör till det lättaste.

Stern konstaterade i sitt föredrag att även om den vetenskapliga och kliniska kunskapen om icke-medvetna processer nu ökat, så är vi en bra bit från en omfattande enhetlig förklaringsmodell. Vi är på väg mot en mer sammanhängande teori om icke-medvetna skeenden, men vi är ännu famlande. Han berömde därvid psykoanalytikern Donnel Stern (ej släkting!) – som för övrigt också deltog i Rom – för dennes skiss till en kliniskt baserad teori om omedvetna processer i boken ”Unformulated Experience” (1997). Donnel Sterns approach handlar om att omedvetna (icke-medvetna) processer är något som i vidare mening ”konstrueras” i den terapeutiska relationen snarare än något som i freudiansk mening låter sig ”upptäckas”. Samma konstruktivistiska perspektiv går igen hos Daniel Stern, även om hans erfarenhetsbas är spädbarnsforskarens snarare än analytikerns.

Begreppet ”implicit vetande” är en av de teoretiska utgångspunkterna i Daniel Sterns senaste bok, ”Ögonblickets Psykologi”. Implicit relationellt vetande, enligt Sterns definition: ”… är den kunskaps- och representationsdomän som är icke-verbal, icke-berättad och icke-medveten. Den består av motoriska procedurer, affektmönster, förväntningar och till och med tankemönster” (Stern, s.244). Explicit kunskap är symbolisk, verbaliserbar, propositionell, möjlig att berätta och reflektera över. Implicit relationellt vetande är icke-medvetet men inte omedvetet i bemärkelsen ”bortträngt”. För dessa erfarenheter har inte funnits behov att uttrycka i ord och att bli reflekterade över. Detsamma kan också beskrivas som en sorts ”intersubjektivt vetande” vilket i högsta grad påverkar hur vi är i samspelet med andra, alltifrån vårt sätt att skämta, till beteende i intima relationer, och hur vi närmar oss en ny bekantskap.


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster