Nr 21  2009 sid. 32–49

 
ATT KNYTA LIVSVIKTIGA BAND

Eva Norling
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Eva Norling, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, arbetar med blivande föräldrar, späda och små barn samt deras föräldrar vid BUP Globen i Stockholms läns landsting. Artikeln har som utgångspunkt en studie om sångstundens betydelse i relationsbehandling för spädbarnsfamiljer.

Inledning

Anknytning och affektreglering är centrala begrepp när det gäller psykisk utveckling och har anammats såväl av företrädare för psykodynamisk teori som företrädare för olika kognitiva och beteendeterapeutiska inriktningar. Begreppen tydliggör relationens betydelse; vi måste i livets början, för vår överlevnad, knyta an och förmågan att på egen hand reglera affekter byggs in successivt genom att primära omhändertagande personer möter affektuttrycken, tyder behov och bekräftar. Ytterligare två begrepp som lyfter fram vår sociala natur har tillkommit: 'altercentricity' och 'companionship' (Trevarthen, 2001, 2002). Jag återkommer till betydelsen av dessa begrepp längre fram. När det gäller barnpsykiatrins yngsta målgrupp, spädbarnen, råder stor samstämmighet kring att deras hälsa och svårigheter befinner sig i oskiljaktigt samspel med främjande respektive hindrande faktorer i barnets nära relationer. När familjer med spädbarn vänder sig till barnpsykiatrin för hjälp är det oftast så att relationen mellan spädbarnet och förälder/-rar befinner sig i en nödsituation. Den lider nöd, oavsett om det är hinder och svårigheter primärt hos barnet eller primärt hos föräldern/-rarna. Hur kan vi utveckla behandlingsmetoder som främjar såväl barnet, föräldrarna som relationen? I artikeln ska jag utifrån en studie (Norling Bergdahl, 2007) visa exempel på hur vardagliga kulturellt traderade aktiviteter i kombination med psykoterapeutiska metoder, kan vara bärare av läkande förmåga.

När jag började arbeta med relationsbehandling med spädbarnsfamiljer vid Maskans spädbarnsverksamhet slogs jag av hur intensivt både spädbarn och mammor iakttog oss terapeuter när vi sjöng och gjorde ramsor. Det kändes angeläget att lyfta fram och närmare undersöka vilken betydelse sångstunden har för att främja anknytning och sampel mellan spädbarn och deras föräldrar. I studien gjorde jag dels en teoretisk fördjupning kring musikens terapeutiska verkan samt kring förutsättningar för lärande, dels inhämtade jag kunskaper från erfarna terapeuter i en fokusgrupp.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster