Nr 21  2009 sid. 65–76

 
ANKNYTNING – ETT MÅNGTYDIGT BEGREPP

Intervju med Mary Target
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Mary Target är välkänd psykoanalytiker och klinisk psykolog, verksam som Professional Director vid Anna Freud Centre i London. Hon är nyutnämnd professor vid UCL (University College London) och är också associate clinical professor vid Yale University, New Haven, CT. Hennes lista på publicerade böcker och artiklar är lång. Litteraturlistan i slutet av artikeln innehåller de böcker Mary skrivit eller varit medförfattare i under senare år. Artikeln bygger på en intervju med Mary Target gjord av Majlis Winberg Salomonsson och utskriven av Britta Blomberg. Mary beskriver i intervjun sin syn på attachmentbegreppet och hur det utvecklats sedan hon som ung forskare först studerade fenomenet i relationen mellan barn och föräldrar. Hon betonar att anknytningen kan skifta, inte bara mellan olika individer, utan också i skilda sammanhang för en och samma person.

Mary Target har sedan många år intresserat sig för anknytning och också skrivit ett flertal läsvärda artiklar i ämnet bl.a. tillsammans med Peter Fonagy vid Anna Freud Centre i London. Vid den internationella psykoanalytiska kongressen i Chicago sommaren 2009 träffade jag Mary Target och fick möjlighet att göra en exklusiv intervju med henne för Mellanrummet. Mary hade mycket att berätta om olika aspekter av anknytningsbegreppet.

Vuxnas anknytning

Mary Targets intresse för området startade med en önskan om att få veta mer om vuxnas anknytningsmönster och hur personligheten påverkade deras funktionssätt. Mary var då klinisk psykolog med inriktning barn och vuxna och började utbilda sig till psykoanalytiker. Hon arbetade inom ett forskningsprojekt med inriktning på Parent-Infant Attachment. Man undersökte hur barnets anknytning, mätt med Strange Situation Procedure (en testmetod kallad SSP, utvecklad av Mary Ainsworth) kunde förutses utifrån intervjuresultat av föräldern, mätt med Adult Attachment Intervjuer (AAI). Marys utgångspunkt var den vuxna personens föräldraskap och hur ett gott sådant kan predicera en gynnsam utveckling för barnet.

Det var till en början i första hand föräldrarnas mentala fungerande och deras egen anknytning till sina föräldrar som väckte hennes intresse för hur kommande anknytningsmönster kunde se ut och utvecklas för barnen. Vuxnas minnen av sin egen barndom reaktiveras ju när de själva blir föräldrar. Det är dessa mönster som på olika sätt upprepas i förhållande till de egna barnen. Selma Fraiberg har benämnt fenomenet ”The Ghosts in the Nursery”, ett numera tämligen välkänt begrepp.

Anknytning – ett föränderligt begrepp

Mary berättar att anknytning är ett begrepp som utvecklats och förändrats genom åren. Fortfarande tillkommer nya kunskaper till som gör fenomenet så intressant och också avgörande för hur ett litet barn kommer att utvecklas. Hon var till en början engagerad i att koda vuxnas anknytningsbeteende (genom AAI). I studien undersökte man då uteslutande hur föräldrar svarade på frågorna, dvs. vilken form språkbruket tog sig. Man var initialt inte inriktad på att försöka få en bild av innehållet i det som förmedlades.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster