Nr 21  2009 sid. 93–109

ATT ARBETA MED DYADEN
terapeutiska förhållningssätt i
behandlingsarbete med spädbarn och föräldrar

Pinita Rodriguez Nyqvist
 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Pinita Rodriguez Nyqvist, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, arbetar inom BUP Stockholm vid Konsultenhetens barn- och ungdomspsykiatriska team på Sachsska barnsjukhuset. Innehållet i denna artikel utgår från ett uppsatsarbete vid barn- och ungdomsterapiutbildningen på Ericastiftelsen 2008. En jämförelse görs mellan tre olika metoder för behandling av spädbarn och förälder: Spädbarn-förälder psykoterapi, Marte meo och Psykoanalys. Likheter och olikheter lyfts fram avseende hur behandlaren, i behandlingsrummet och i behandlingssituationen, förhåller sig till att det är en dyad, spädbarnet och dess förälder, som går i behandling.

Behandling av spädbarn och förälder

Det finns numera en gedigen kunskap om betydelsen av en tidig god anknytningsrelation mellan spädbarn och föräldrar för att barnet ska utvecklas gynnsamt och för att en trygg anknytning ska komma till stånd.

Behandling av störningar i spädbarnets utveckling och/eller i relationen mellan spädbarn och förälder är en relativt ny företeelse. Från 1980-talet och framåt har det både internationellt och i Sverige utvecklats modeller och metoder för att arbeta med denna målgrupp.

Tidigare har jag arbetat på institutioner för spädbarnsfamiljer, både i kommunal och i privat regi. Jag har också inom BUP i Stockholms läns landsting arbetat på spädbarnsverksamhet och i ett mellanvårdsprojekt för späda och små barn och deras föräldrar. I mitt nuvarande arbete och genom dessa tidigare arbeten har jag kommit i kontakt med olika typer av behandlingsmetoder/modeller. Det är framförallt tre metoder som jag uppfattat som etablerade och betydelsefulla i behandlingsarbetet med spädbarn och deras föräldrar.

En av dessa är Spädbarn-förälder-psykoterapi, dvs. relationsbehandling utifrån en psykodynamisk grundsyn/referensram. Spädbarn-förälder psykoterapi utgörs inte av en enhetlig modell eller endast en metod. De teoretiker och kliniker som jag i detta sammanhang presenterar har alla bidragit till utvecklandet av denna behandlingsform. De lägger tyngdpunkten i behandlingen något olika, men har det gemensamt att man, huvudsakligen, använder sig av den psykodynamiska begreppsapparaten som grund för både förståelse av problematik och val av interventioner. Historiskt sett är Selma Fraiberg (1980) en viktig person då det hälsoprogram som hon utvecklade 1972 i San Francisco kan sägas utgöra startpunkten för spädbarn-förälderbehandling. I Sverige startade Margareta Berg Brodén i början på 1980-talet Viktoriagården i Malmö, en av de första och fortfarande verksamma spädbarnsverksamheterna inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Viktoriagården har tjänat som modell och inspiratör för många liknande verksamheter runt om i landet (spädbarnsverksamheterna inom BUP samt behandlingsinstitutioner i olika kommuners regi). Berg Brodén refererar (1989) till Fraibergmodellen som den då enda befintliga modell som var inriktad på behandlingsinsatser under spädbarnsåret. Sedan dess pågår ett intensivt kliniskt utvecklingsarbete inom detta område, såväl i Sverige som internationellt. Det kliniska utvecklingsarbetet går hand i hand med den senare spädbarnsforskningen som gett oss en ny bild av spädbarnets kompetenser och sociala förmåga. Daniel Stern är en av de mer centrala och framträdande författarna när det gäller behandling av spädbarn och föräldrar. Han ger i sin bok Moderskapskonstellationen (1995) en överblick av olika terapiformer för spädbarn och föräldrar samtidigt som han även redogör för flera jämförande effekt- och resultatstudier. Tessa Baradon (2005) vid Anna Freud Centre är ytterligare en teoretiker och kliniker som på ett heltäckande och fördjupande sätt beskriver terapeutens funktion och förhållningssätt i spädbarn-förälder psykoterapi.

...


 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster