Nr 21  2009 sid. 7–30

Nr 21  2009

Anknytning och psykoterapi

 

    Förstasidan

    Tidigare nummer

    Kommande nummer

    Efterbeställning

    Manusregler

    Redaktionen

    Kontaktpersoner

    Sök

 

Inför inledningen till temanumret om Anknytning och Psykoterapi träffades vi i redaktionen för en diskussion om ämnet tillsammans med med. dr. och leg. psykoterapeut Monica Hedenbro. Hon har sedan många år intresserat sig för samspelsmönster hos små barn och deras föräldrar, speciellt med fokus på triaden mamma-pappa-barn. Monica har varit till stort stöd för redaktionen i sammanställandet av manus för detta nummer.
Vad är anknytning – ett begrepp som blivit allmängods bland många terapeutiska inriktningar och som används för att täcka många olika aspekter av relationer? Vi hoppas kunna belysa något av detta mångtydiga begrepp.

Ett begrepp växer fram

I tidigare nummer av Mellanrummet (t.ex. nr 11 om Historik och framtid) har vi nämnt förgrundsgestalter som Anna Freud och August Aichhorn (1925) som redan i samband med första världskriget kom att inse vidden av hur separationer mellan barn och deras omvårdande föräldrar påverkade de ungas fortsatta liv. De barn som lämnades på barnhem, eller drev vind för våg utan föräldrar eller andra vuxna som kom dem närmare, fick en otrygg bas att utgå ifrån senare i sitt liv. Genom studier av René Spitz om överlevnadshoten för barn på barnhem och i fängelser (1935) fördjupades kunskaperna om anknytningens betydelse. Han var en av de första som använde barnobservationer som forskningsmetod, både på normalutvecklade barn och de som hade utsatts för ”maternal and emotional deprivation”. Spitz visade på den affektiva processens betydelse i kommunikationen mellan små barn och dess vårdare. Redan 1945 kunde han i sin forskning visa på riskerna med hospitalisering, och att barn utvecklade psykosomatiska skador, s.k. anaklitisk depression, om de inte fick tillgång till utvecklingsbefrämjande mänsklig kontakt med sin omgivning. Erik Homburger Erikson var en annan pionjär inom området som utvecklade teorier om viktiga förutsättningarna för att en ”basic trust” hos barn ska kunna etableras (1950).

Många av dessa teorier blev tidigt kända och under andra världskriget kom många att ifrågasätta evakueringar av barn från hemmen till en säkrare tillvaro, utanför de krigsdrabbade områdena. En artikel som belyser detta är den av Singa Sandelin Benkö, i Mellanrummet nr 14 (2006). Där beskrivs finska barns upplevelser av evakueringen bort från familjen. I England visade man vid Hampstead Clinic (nuvarande Anna Freud Centre) på vikten av att mödrarna hade fortsatt kontakt med sina barn och ifrågasatte den massevakuering från London som ägde rum (A. Freud, 1941, 1944).

Flera filminspelningar gjordes av James Robertson strax efter andra världskriget, som visade hur barn reagerade på barnhemsvistelser, i fosterhem och i andra stressfyllda situationer, där ingen nära vårdare fanns för dem. Vid dåvarande Hampstead Clinic kom James Robertson och hans maka Joyce att verka på tidigt 1960-tal. Deras filmer, framför allt den om den lille John, som placerades på barnhem i samband med att mamman var på BB för att föda ytterligare ett barn, kom att visas för många verksamma inom sjukvården också här i Sverige. Det ledde till att man betonade att tillfrisknandet påskyndades om barn inte samtidigt måste hantera trauman av förlust av nära omvårdnadspersoner. Denna policy kom att slå igenom inom neonatal- och sjukvården och numera är det endast ytterst speciella omständigheter som kan leda till att nyblivna föräldrar inte vistas invid sin prematura baby eller sitt sjuka barn.

Margaret Mahler blev också berörd av de starka band som finns mellan föräldrar och barn. Detta ledde till hennes intresse för att dokumentera förutsättningar för hur separation kan komma till stånd. I hennes memoarer (1988) finns en beskrivning av hur hon som mycket ung pediatriker mötte en 3-4 årig atrofierad pojke som lades in på sjukhus. Pappan, en skogshuggare som bodde långt från staden, fick inte stanna på sjukhuset i närheten av sin son. Mahler berättar hur berörd hon blev när pojken avled strax efter att pappan lämnat sonen. Pappan återkom redan morgonen därpå för att kräva tillbaka sitt enda barn, men då var sonen redan död. Mahler berättar att i pojkens somatiska status fanns inget som kunde tyda på att han kunde avlida, men han hade aldrig lämnat familjen eller skogen förut, påpekar hon. Denna händelse var en bland flera som fick Mahler att senare mynta begreppet symbiotisk relation för att beskriva en typ av anknytning och betona det livshotande i att sära på föräldrar och barn med en så nära bindning till varandra.

I dagens mediadebatt nämns nästan uteslutande John Bowlby som ”fadern” till studier om anknytning. Att Bowlby (1969) utvecklat begreppet är det ingen tvekan om, men han är en bland många som spridit ljus över ett område som tidigare varit – och alltjämt är – alltför underskattat när man beaktar barns och ungdomars symptombild, där avvikelser från normalutvecklingen uppstått. Hans genomgripande bidrag var sannolikt att förståelse av normal utveckling och psykopatologi endast kan uppnås genom en integration av kunskaper om utvecklingspsykologi, psykoanalys, biologi och neurovetenskap (Allan Schore i Hart, 2008). En intressant filmsekvens om John Bowlby finns på Google där Howard Steele, som tidigare verkat vid Anna Freud Centre, berättar om sin kontakt med honom (2007).

Utvecklandet av teknik för att t.ex. filma mikrosekvenser av samspel och parternas reaktioner på varandra ledde till ett stort uppsving av studier och forskning även på mycket späda barn. Daniel Stern, Edward Tronick, Colwyn Trevarthen, Mary Ainsworth, Mary Main, Peter Fonagy och Mary Target är några av dem som medverkat till att kunskap om anknytningens avgörande betydelse numera finns hos barn- och ungdomspsykoterapeuter. De har alla bidragit till att sprida fördjupade kunskaper om det interpersonella samspelets betydelse för barnets fortsatta utveckling. Under senare år har nya forskningstekniker utarbetats, vilket leder till att många av de ”fynd” som påvisas nu också kan göras mätbara och därmed också utsättas för den så populära evidenstestningen (t.ex. Mary Mains och Erik Hesses Adult Attachment Interview).

Under senare år har ny medicinsk teknik ytterligare förfinat mätmetoderna (t.ex. SPECT-, PET-, MEG-, MRI och fMRI-avbildningar) även om dessa fortfarande inte är särskilt exakta. Idag står vi inför en hel uppsättning instrument som kan ”bevisa” att kemiska reaktioner och elektriska impulser påverkas av hur omvårdnadspersonerna interagerar med sina barn.

Vi har i tidigare nummer av Mellanrummet (se speciellt nr 20 Psyke och Soma, 2009) nämnt många personer som bidrar till den intressanta utveckling som just nu är på gång. Här vill vi bara rekommendera två nyutgivna böcker av den danska psykologen Susan Hart (2008, 2009), där kunskaper från neurovetenskap, utvecklingspsykologi och psykodynamisk/psykoanalytisk teori sammanförs på ett unikt och hoppfullt sätt.

Detta är bara ett axplock bland många personer som bidragit till att betydelsen av anknytning för barns tillväxt framkommit. De flesta föräldrar har sedan urminnes tider varit medvetna om den emotionella betydelsen av anknytning, och i skönlitteraturen kan man finna många lysande exempel på detta livsviktiga band.

Förutsättningar för anknytning

I klinisk verksamhet har vi alla mött barn till deprimerade eller missbrukande föräldrar eller som på annat sätt haft en fysisk närvaro, men varit mentalt frånvända. Detta är en grund för desorganiserade anknytningsmönster, eller det André Green (1980) benämnde ”the dead mother complex”, som kan drabba barn ur alla samhällsklasser. Ett sådant dubbelspårigt och förvirrande bemötande sätter djupa spår i kommande anknytningsbeteenden som riskerar att bristfälliga – eller t.o.m. maladaptiva – modeller för reglering av affekter och samspelsmönster bildas.

Vi möter också barn som lever under missförhållanden, där aktivt våld och fysiska och psykiska övergrepp från omvårdnadspersoner tillhör barnens vardag. Inte heller de kan bygga upp adaptiva anknytningsmönster, utan lär sig att leva med andra människor på sätt som inte befrämjar deras emotionella tillväxt.

I vårt samhälle idag kan man se olika tidsfenomen som påverkar utvecklandet av barns anknytningsförmåga. Många unga föräldrar lever i en ”uppkopplad” tillvaro och en ”frånkopplad” mental närvaro. Att ständigt vara tillgänglig för andra, men inte ”emotionellt anträffbar” för sin lilla baby, är ett livsmönster som många väljer eller tvingas att leva i. Vad innebär det för en liten baby, som behöver en annan mänsklig gestalt för att kunna reglera sina impulser och intryck utifrån? Att omvårdnadspersonen inte är tillgänglig i lagom doser hämmar tillväxten av barnets egen regleringsförmåga. Framåtvända barnvagnar och babyselar i alltför tidig ålder hindrar hjärnans normala tillväxt, men även den normala ”pruning” (beskärning av nervceller som inte används) av neuron som måste ske för att barnet ska kunna sålla bort intryck, då det utsätts för kaskader av stimuli som berör många sinnen samtidigt och där den nyfödda ännu inte har förmågan att reglera. Kanske är det än värre med föräldrar som alltför ofta pratar i en ”handsfree” med en annan människa, som är osynlig för barnet medan föräldern samtidigt tittar på barnet och interagerar med det, sköter om det, ammar, byter blöjor etc. Det finns nu oändligt mycket ”bevis” för att intoning och modullering av barns affekter är nödvändiga förutsättningar för att de ska få en trygg anknytning. Dessa är alla tydliga exempel på en fysiskt närvarande och samtidigt mentalt frånvarande förälder.

En vuxen omvårdnadsperson som finns emotionellt tillgänglig för att ta emot, modulera och transformera barnets sinnestillstånd är således livsnödvändigt. Annars kan inte de starka affektstormar som barnet lever i omvandlas till känslor, som senare kan uttryckas och regleras i samspel med omgivningen.

När börjar anknytningsmönstren?

Man skiljer på begreppen ”attachment” respektive ”bonding”. Psykoanalytikern Anna Ornstein skrev redan 1976 om hur föräldern i sin kontakt med barnet behöver ha kontakt med det egna inre barnet i sig själv. Härifrån startar förälderns ”bondingförmå-ga” till sitt barn. Det finns numera mycket skrivet, speciellt inom den psykoanalytiska litteraturen, om hur tidigt bindnings- och anknytningsmönstren startar. Raphael-Leff (1990) har skrivit om de tidiga förföreställningarna om att bli mamma eller pappa. Dessa har sitt ursprung genom generationer, men i kliniska sammanhang har denna urgamla kunskap alltmer urvattnats och förklaringsmodeller för barns beteenden ligger numera inom barn- och ungdomspsykiatrin ofta på en neuropsykiatrisk diagnostik av barnets beteende.

När vi möter barn och ungdomar som behöver psykoterapeutisk hjälp är deras medvetna, eller omedvetna fantasier, om deras tillblivelse av vital betydelse. Och när vi möter deras föräldrar finns ständigt frågan närvarande – även om den inte alltid uttalas – om det sammanhang som barnet föddes in i och föräldrarnas inre bild om vad det är för sorts barn de stod i begrepp att möta. Många bakgrundsfaktorer påverkar hur banden från föräldern knyts till barnet och hur dessa band senare kommer att gestalta sig. Som kliniker har vi alla träffat föräldrar som berättat om tidiga skrämmande upplevelser av det första mötet, som t.ex. att sonen ”tittade så strängt på mig när dom la honom på min mage på BB”.

Många kliniker kommer också i kontakt med gravida mammor som inte ens under sista trimestern förhåller sig till fostret och det blivande barnet. Tankarna om det barn som ska komma skjuts upp på framtiden och den psykologiska beredskapen att ta emot den lille sätts inte igång. Annette Lidén (2005) har skrivit en intressant artikel om detta i Mellanrummet nr 12.

En annan artikel av Ute Auhagen-Staphanos i Mellanrummet nr 16 (2007) belyser de förföreställningar som föräldrar kan ha i samband med svårigheter med konception. Hon arbetar som psykoterapeut med kvinnor som befruktas genom IVF-behandlingar.

Att tidiga föreställningar präglar de kommande anknytningsmönstren är självklart, men borde beaktas mer i många sammanhang.

”Attachment and bonding” – Anknytning och bindning

Alla däggdjur föds med anknytningsbeteenden. Hos en del är detta sämre utvecklat, och bland oss människor brukar man i allmänhet hjälpa de nyfödda som inte själva har denna förmåga. Bland många djurarter blir de utstötta och honans bondingbeteende upphör, vilket leder till livsutsläckning för ungen. Louise Emanuel, som arbetar med spädbarnsobservationer och terapier med föräldrar och barn tillsammans, har skrivit en intressant artikel som illustrera detta, länkat till terapeutisk verksamhet vid Tavistock Clinics Under Five Service (2006).

När man beaktar alla däggdjur skiljer man evolutionärt mellan ”bonding”, dvs. det som i allmänhet honan i arten utövar gentemot sin unge respektive ”anknytning”, som betecknar den lilla ungens anknytningsbeteende gentemot sin förälder. Anknytningsbeteenden är alltså något som avkomman uppvisar – det hör till vår art. Bindningsbeteendet emanerar från den som givit liv till avkomman eller annan som ersätter denne. När det gäller ”anknytningsbegreppet”, såsom det används i populärpsykologiska sammanhang, slås dessa fenomen ofta ihop under en enda rubrik, nämligen ”anknytning”.

Anknytningsbeteenden är olika mellan barn även inom samma syskonskara. En del barn har starka och tydliga anknytningsbeteenden, andra kan vara mer diffusa och måste initieras i lagom dos för att de ska aktiveras. Det omvårdnadspersonen svarar med är ”bindning”. Den kan ses som en process, där den vuxne på en mängd sätt sörjer för den lilles överlevnad, både i den vardagliga omvårdnaden och genom att ikläda sig rollen av den som hjälper barnet att möta och tolka sin omvärld. Detta leder till att avkomman lär sig vissa överlevnadsmönster och på sikt kan bygga upp egna regleringsfunktioner för ett mer självständigt liv.

Föräldrars förmåga att utveckla en bindning till sina barn varierar och är i sin tur beroende av deras egna anknytningsmönster, som de utvecklat genom åren. Oftast är detta något som sker automatiskt och barnet utvecklas väl. Men en del föräldrar binder sina barn hårt till sig, andra alltför löst, en del är oförutsägbara eller skrämmande.

En förälders bindningsmönster till olika barn i en syskonskara kan också se mycket olika ut, något som t.ex. många skönlitterära verk belyser. Det är kombinationen mellan det enskilda barnet och den enskilde föräldern som kommer att utgöra grunden till det vi i dag kallar för anknytningsmönster.

Omsorgsförmåga är ett begrepp som ofta används för bedömning i psykosociala sammanhang av den vuxnes bemötande av barn. Denna förmåga kan beskrivas som det omvårdnadspersonen ”gör”. Vi möter många barn som har föräldrar med god omsorgsförmåga, men där anknytning och intersubjektivitet ändå inte utvecklas som förväntat. Men vad är det då som fallerar i samspelet?

Med senare års teorier om utvecklingspsykologi och tekniskt förfinad inspelningsteknik kan man numera avläsa hur jämvikt respektive obalans hos barnet sammanfaller med förälderns sätt att interagera med sitt barn. Detta är utgångspunkten för begreppet intersubjektivitet. Att vara anknuten är en sak; att uppfatta och att kunna vara i intersubjektiv kommunikation med andra människor något annat.

Anknytning – intersubjektivitet

Genom videoinspelningstekniken började man kunna frysa och spela upp mikroögonblick av samspel mellan föräldrar och barn i ”slow-motion”. Det blev då visuellt möjligt att följa hur de reella samspelsmönstren utgjordes av små synkroniserade beteendemönster mellan barnet och den vuxne, något som tidigare inte uppmärksammats. Dessa studier gjordes i huvudsak i s.k. laboratoriemiljö, dvs. inte i barnets naturliga vardagssituation. Varför dessa beteenden synkroniserades hade man då ännu inga tekniska möjligheter att närmare utforska.

Framsteg inom utvecklingspsykologin har löpt parallellt med att man inom spädbarnsobservationer på psykoanalytisk grund (Esther Bick-metoden som startade vid Tavistock Clinic i slutet av 1940-talet och har spridits över hela världen) utvecklat tekniker för att kunna uppfatta hur föräldrar och barn samspelar vid mycket tidig ålder i babyns liv. Man utgår från konkreta vardagssituationer i barnets hem och hur babyn reagerar på sin omgivning. En intoning sker från omvårdnadspersonen – oftast modern – med amplifieringar eller mycket subtila, små korrigeringar av barnets signaler. Hur förälderns intonade gensvar på babyns signaler i sin tur påverkar den lilles reaktion, fokuserar man på i denna typ av observationer och likaså hur samspelssekvenserna mellan de två sedan utvecklas vidare. Det man tydligt kan se är också alla moment av ”mismatch” – bristande synkronisering (se nedan) – i vardagligt samspel mellan babyn och föräldern, dvs. hur myten om den ”perfekta intoningen” istället kan ses som många små moment av icke-intoning mellan parterna, men hur de två finner sätt att nå fram till varandra igen. Hur denna förmåga till modifieringar av den ”perfekta intoningen” gestaltar sig, är något man inom neurovetenskapen nu betonar som ytterst väsentligt för neurontillväxten och t.ex. en av grunderna för synapsbildning och utvecklande av associationsområden i det späda barnets hjärna (Gerhardt, 2008; Hart, 2008, 2009).

Under många år har nu anknytningsmönster stått i fokus för forskningen av späda barn i relation till sina närmaste. Under senare år har dessutom alltfler rapporter publicerats om intersubjektivitet, det som i psykoanalytisk litteratur ofta benämns tredimensionalitet, dvs. att en handling från en person ”fäster” på insidan av en annan människa. En människa kan, som vi ovan nämnt, vara tryggt anknuten, men inte ha förmågan till intersubjektiv kontakt.

Daniel Stern (2004) är en av dem som skiljer på begreppen anknytning och förmågan att ingå i ett intersubjektivt fält (Hart, 2009). Det är i detta intersubjektiva fält – mycket likt det Winnicott benämnde ”potential space” – som det affektiva mötet mellan två personer sker. Intersubjektivitet består av synkroniserade biorytmer, där barnets nervsystem präglas av det yttre samspelet, vilket på sikt leder till att det uppstår inre representationer hos barnet, dvs. inre modeller som är ”självgående”. Det är dessa inre representationer som bildar utgångspunkten för barnets relaterande i andra samspelssituationer senare i livet. Susan Hart skriver:

”Omvårdnadsperson och barn förenar sina aktiviteter, och det som sker mellan dem inträffar bara när just de sammanför sina beteendemönster.” (2009, s.26)
…”Modern måste reagera affektivt på spädbarnets signaler för att de ska kunna kommunicera med varandra.” (s.28)

Hur denna synkronisering går till på ett fysiologiskt plan beskriver Hart i sin första bok (2008). Genom intoning kan, framhåller hon:

”omvårdnadspersonens och barnets nervsystem synkroniseras och det uppstå ett resonansfält där de ömsesidigt påverkar varandras nervsystem. Resonans betyder att barnets nervsystem möts av en svängningsfrekvens som ligger nära en naturlig eller medfödd svängningsfrekvens. När en frekvens av extern sinnesstimulering sammanfaller med organismens inkodade endogena rytmer sker en förstärkning av ett tillstånd. Emotionell information förstärks således i sammanhang där det uppstår ömsesidig resonans. De ömsesidigt intonade kommunikationsmönstren stöder barnets affektmodulering och påverkar dess upplevelse av vad som känns personligt relevant.” (s.25)

och vidare:

”Forskare menar att inre representationer byggs upp av upprepade små samspelsmönster som bildas med hjälp av den strukturerade upplevelsen av själv-i-samklang-med-annan. Man har funnit oscillatorer (svängningsneuron) som gör det möjligt för oss att synkronisera våra rörelser med andras rörelser. Vi har uppenbarligen inre klockor inbyggda i olika system som signalerar i bestämd takt men som kan nollställas av stimuli utifrån, till exempel någon annas rörelse.” (s.87)

Utifrån detta resonemang menar Hart att denna nollställning gör det möjligt för våra nervsystem att synkroniseras och förbli synkade med en annan varelses nervsystem över tid. Det utgör grunden för att vi ska kunna uppleva ”tidsmässiga former i andras handlingar”, och detta kan ses som utgångspunkten för förmågan att kunna förnimma andras intentioner. Hur denna förmåga att ”förnimma andras intentioner” sedan utvecklas under årens lopp, präglas självfallet av den inre bild och vokabulär för känslotillstånd som barnet tillägnar sig i samspel med sina närmaste.

Alla som varit förälskade kan säkert känna igen den synkronisering av två nervsystem som är så fascinerande! Likaså är uttrycket ”personkemin stämde inte”, allmänt vedertaget som en beskrivning av att vi människor inte kan tona in en annan persons sinnesstämning och samspelsmodell.

Det är dessa affektiva möten som också återupprepas i kontakter längre fram i livet, t.ex. med en terapeut, och kan då modifieras. Det är alltså primärt inte innehållet i den verbala kommunikationen som får en terapiprocess att gå framåt utan det affektiva mötet. Gösta Harding, som länge var överläkare vid Ericastiftelsen, uttryckte förändringspotentialen med orden: ”ingen effekt utan affekt”. Detta kan också beskrivas som vändpunkter i terapiprocesser (Carlberg, 1999), som alla innefattar emotionellt laddade möten mellan barn och terapeut.

Det är viktigt att även stunder av icke-synkronisering finns, annars skulle vi inte utvecklas som individer. Dessa ögonblick av dissonans får dock inte bli för frekvent återkommande eller långt utsträckta i tid för det lilla barnet. Vad som gör dessa ögonblick viktiga är hur man, i samspelet tar sig ur dem, dvs. hur ”moments-of-reparation” (Tronick, 1989) kan komma till stånd. Detta ger barnet inre modeller för att uthärda dissonans mellan människor längre fram i livet och att finna sätt att reglera samspelskontakter.

Prefixet ”an-” i ordet anknytning antyder att det rör sig om en lägesbestämning. Någon finns på ett visst givet avstånd från någon annat i ”knytandet”. Även ”a”- i begreppet attachment visar på detta fenomen. I kliniska sammanhang kan man se anknytningen som en process, men ”in”-knytningen i varandra som uttryck för intersubjektivitet. Denna ”in”-knytning kan ha olika kvaliteter, ibland av en förälder som är lyhörd, förutsägbar och beredd att ta emot de affektstormar som dominerar barnet. I andra fall kan ”in”-knytningen utgöras av projektioner från föräldern som förläggs in i barnet. Det är här som Selma Fraibergs et al. (1975) begrepp ”The ghosts in the nursery” kommer väl till pass för att förstå vidden av vad som kan förmedlas in i ett barn.

I en del föräldra-barnkonstellationer uppkommer inte en ”in”-knytning. Det är snarare en ”an”-knytning, dvs. något som ligger sida vid sida, utan att intoning och intersubjektivitet kan utvecklas. Frågan är då om ett sådant barn kan få en trygg anknytning. Detta är fenomen som bl.a. Thomas Ogden (1989) och Donald Meltzer (1990) beskriver i termer som ”adhesive identification”, en klistrig kontaktform, ofta innefattande kroppslig närhet till en annan person som förutsättning för reglering av affekter. Otaliga är de barn och ungdomar vi mött, som inte kan vara ensamma utan bara kommer till ro vid kroppslig närhet till någon annan. I detta nummer av Mellanrummet får vi följa två adoptivföräldrars tappra försök att knyta an – och framför allt att knyta ”in” – i ett nyanlänt barn, som levt fem år i barnhemsmiljö. För dem blev den ytliga tillhörigheten inte så svår att hjälpa dottern med, men hur skulle de göra så att deras flicka kunde uppfatta att hon kom närmare in i denna familj än hos vem som helst?

Intersubjektivitet kan ses som förmågan att uppfatta att man själv är en tänkande, kännande varelse och andra är någon annan, med egna tankar och känslor. Detta är en grundförutsättning för att man ska kunna utveckla förmågan att samspela med andra, att kunna läsa av andras intentioner, och när man inte kan det, hitta strategier för att hantera uppkomna situationer. Nästan alla barn och ungdomar som kommer till behandling för psykiskt lidande, har stora svårigheter att fungera med andra människor. Många har grava svårigheter med att uppfatta att andra tänker på ett annat sätt än man själv, varför uppbyggandet av en apparat för mentalisering blir de första mödosamma terapeutiska insatserna.

Vi möter även situationer med välfungerande anknytningsmönster mellan föräldrar och barn, men den känslighet och öppenhet som krävs för att ta in barnets affekttillstånd är bristfällig. För en del föräldrar är detta en markant brist, hos andra ännu oupptäckta områden, där en ökad förmåga att läsa av sitt barns affekter kan komma till stånd genom olika former av behandling. ”Theory of mind” – och framför allt bristen på detta – har länge varit ett populärt begrepp för att förklara oförmågan att leva sig in i hur andra tänker och känner. Britta Blomberg skrev (Mellanrummet nr 4) om detta begrepp och att man inte kan ha en ”teori” om ett ”mind” innan man ens har en upplevelse av ett eget och detta utvecklas alltid i samspelet med andra människor. Detta måste först arbetas med i en terapeutisk behandling, innan barnet kan föreställa sig en annan människas ”mind”, dvs. en ”theory of mind”.

De flesta föräldrar är angelägna om omsorgen om sina barn. Det är sällan brist på aktiviteter och stimulans. I de fall detta är problematiskt, kan oftast andra personer eller instanser i samhället kompensera för det. Problemet är snarare att man existerar bredvid varandra, men den psykiska tillgängligheten finns inte närvarande i relationen. Ibland beror detta på en stressande vardag. Men i många fall är det inte mer tid som behövs, utan att föräldern under kortare stunder finns emotionellt beredd att tona in barnets sinnesstämning, då barnet behöver den vuxne för reglering av behov som omsorg, tröst, kontroll. Det är först när den vuxne kan tona in och matcha, synkronisera, barnets sinnestillstånd som en reglering och modifiering av affekterna kan ske. Kanske är det då ”oscillatorerna” – svängningsneuronerna – och spegelneuroner samt andra intressanta fenomen aktiveras.

Anknytning och ”av-anknytning” – separation

När man funderar över begreppet anknytning kommer naturligt nog dess motsats också upp. Mellanrummet kommer under 2010 ge ut ett nummer med temat Avslutning och Separation, då denna centrala aspekt av att vara människa belyses.

Här vill vi endast peka på ett fenomen som många barn idag ställs inför, nämligen separerade föräldrar och nya partners till dem. Föräldrar väljer att benämna dessa nya personer på olika sätt. En mamma kallade t.ex. den förste nye partnern för ”bonuspappa”. Så långt var väl allt väl, men när denne man plötsligen försvann ur familjen, stod även barnet inför en förlust som inte benämndes eller hanterades. Det dröjde inte länge förrän en ny man kom in – även han benämndes bonuspappa. När de kom till behandling hade barnet passerat ett antal bonuspappor. Ingen av dem hade han kunnat sörja när de lämnade familjen. Ett annat begrepp för nyanknytning som används är ”plastförälder” – ett uttryckssätt som sannolikt syftar till att inte göra den ”nye” lika viktig som den av ”naturligt material”.

Anknytning för barnet är en sak, för föräldern och dennes nya partner något annat. Hur en förälder väljer att benämna den nye personen, som barnet nu ska knyta an till, må kanske vara vars och ens ensak, men en större vaksamhet på barnets upplevelse av den nya anknytningen kan man önska. Det är inte alltid lätt – men nästan alltid nödvändigt – för en förälder att vara emotionellt tillgänglig även för sitt barns förlust av denne nye person, när den kanske byts ut av föräldern.

Man tar ofta hänsyn till vuxna ur rättvisesynpunkt, men alltför sällan beaktas vad det innebär för det enskilda barnet att t.ex. växla boende mellan två f.d. partners, som nu vägrar att ha något med varandra att göra. Några enkla generella riktlinjer angående detta kan man nog aldrig skapa. Det handlar snarare om hur parrelationen gestaltar sig efter separationen. I kliniska sammanhang måste man ofta bistå föräldrar med att se att rättvisa – ur barnets synvinkel – inte handlar om att det just nu måste vara exakt lika lång tids boende hos den ena som den andre föräldern. Ur den unges synvinkel är ofta det longitudinella perspektivet mer givande, t.ex. att under viss tid i barnets liv matchar den ena föräldern och dennes livssituation bättre barnets behov. Längre fram under barnets uppväxtår kan den andre vara den som är den mest lämplige för det mer permanenta boendet.

För att kunna dela veckorna ”rättvist” mellan föräldrar krävs att de är eniga om mycket vad gäller barnets vardagstillvaro. Här vill vi betona vikten ur barnets och ungdomens synvinkel att få ha båda sina världar levande från respektive förälders hem. Det innebär att för den unge måste hans eller hennes tankar, upplevelser och känslor om den ena föräldern också få ett utrymme hos den andre. Den unge måste ha möjlighet till kontakt och minnen av den frånvarande föräldern. Annars blir det ur barnets synvinkel två helt skilda världar, något som dessvärre befrämjar en split och brist på länkande i tankeuppbyggande och oförmåga att utveckla en mer sammanhållen självuppfattning och identitet. Barnet har t.ex. ett sommar- och jullov, där minnen och upplevelser från den tid man tillbringat med den ena föräldern måste få följa med in i bytet till den andra familjens ”tid”.

Man kan inte med självklarhet påstå att en ung människa som vill vara hos den ena föräldern, och inte har kontakt med den andre, har en trygg anknytning till den som föredras. Även desorganiserade och ambivalenta anknytningsmönster leder fram till starka bindningar, som kan emanera ur att den unge inte vågar eller förmår lämna den ena föräldern. Det kanske är denne som är den sköre eller på annat sätt har makt över barnet eller tonåringen. I Tor Wennerbergs bok (2010, in press) kan man läsa mer om den kraft som desorganiserad anknytning kan utöva.

Monica Hedenbro har givit ut en film som belyser hur det kan vara för barn att leva i skilda världar, eller som filmens titel antyder, ”Barn skall bli hela människor”.
(Beställningsadress: monica@hedenbro.se).

Anknytning och triaden

Pappans roll vid anknytningen anses numera som självklar, men i kliniska sammanhang hör vi ofta hur triaden mor-far-barn fallerar. En del fäder har svårt att gå in och ta över den tidiga anknytningen förälder-barn i situationer, där modern inte längre förmår ta hand om sitt barn. För psykiskt och fysiskt mycket sjuka kvinnor kan det stundtals bli omöjligt att klara omvårdnadssituationen.

Hur kan man hjälpa en pappa att få mandatet att ta över en del av de funktioner som en mamma inte klarar? Gemensamma samtal med föräldrarna och barnet närvarande är en modell för detta. Inom spädbarnsverksamheter och BVC/BHV är det fortfarande oftast mammorna som tar kontakten, och pappornas roll glöms inte sällan bort av personalen. Man kan inte ta en utsaga från en mamma för givet om att ”pappan vill inte komma”. Att få alla tre i rummet, se samspelet och kunna intervenera och försöka finna sätt som underlättar kommunikationen mellan alla i familjen kan ge stora behandlingseffekter jämfört med att endast lyssna till mammans berättelse om familjesituationen. För att kunna arbeta med detta krävs dock en hel del kunskaper om barns normalutveckling och avvikelser från den. Att sitta med en mamma, pappa och ett deprimerat spädbarn i rummet är ingen lätt ingång i behandlingsarbetet, speciellt om paret hamnar i bråk sinsemellan. Många gånger kan pappor avvakta att aktivt gå in och ta över ansvaret för barnet för att inte göra sin hustru illa eller för att han tror att mamma gör ”rätt” med sitt barn. Det är därför viktigt att träffa både barnets mamma och pappa för att kunna stödja pappans ibland intuitivt trygga och inkännande sätt mot barnet tills dess mamman mår bättre. Om vi endast träffar mamma och barn får vi aldrig möjlighet till detta, inte heller kan vi se på vilket sätt vårt behandlingsarbete med mor och barn påverkar honom och hans relation till barnet. Att också få en bild av vilken par- och föräldrarelation barnet lever i är viktigt för vår förståelse av barnets situation och utveckling.

Anknytning – en förutsättning för att kunna utforska världen

Ett syfte med anknytning hos däggdjuren är att senare kunna gå vidare ut i världen och utforska den och att förmedla trygga anknytningsmönster till nästa generation.

Bowlby menade att anknytning är en produkt av evolutionen – där vi människor således bara är en art bland många däggdjur. Anknytningen är en förutsättning och utgångspunkt för nästa uppgift för däggdjuret: att utforska sin omvärld. Alla däggdjur ger sig ut ur anknytningen för nya upptäckter i livet. Här kan man säga att vi människor delvis skiljer oss från andra djur genom att vi bildar familjer, stammar, grupper, nationer. Vi söker aktivt nya anknytningsrelationer också i vårt utforskande och relationer är centralt för oss människor, även utanför den närmaste familjen.

De två systemen, anknytning och utforskande, är således två medfödda drivkrafter hos människan.

Om en ung person uppfattar att den inte kan/törs/får lämna den ena föräldern eller om denne inte kan vara en ”secure base” att utgå ifrån, blir avstampet fördröjt eller förhindrat. Speciellt för ungdomar, som står inför separation och frigörelse är detta centralt. Vid deras separation och frigörelse aktiveras föräldrarnas egna bindningsmönster på nytt.

Anknytning – det är att fästa sig vid någon

Vi avslutar diskussionen mellan Mellanrummets redaktionsmedlemmar och Monica Hedenbro med några tankar om hur man beaktar anknytningsbehov i våra samhälleliga institutioner.

Om anknytningsmönster är något som utvecklas till dem vi är beroende av, så utgör förskola och skola en central plats för alla barn där dessa iscensätts. Inom förskolan ska barn knyta an både till nya vuxna och till en grupp av andra jämnåriga, med mer eller mindre förutsägbara beteenden. Att inskolningen kräver att en vuxen person finns nära barnet är väl en självklarhet för många. Någon måste börja med att känna igen barnets reaktionsmönster och kunna reglera dem, all personal kan inte nå fram samtidigt till det nyinskrivna barnet. Men i förskolans vardag ser det inte alltid ut så.

Man kan se hur tryggt anknutna barn tidigt börjar söka sig och relatera till andra barn. Men återigen vill vi påpeka att anknytningssystemet i vår däggdjurshjärna – må vara av den högre ordningen i naturen – först måste vara aktiverat innan utforskandet kan börja. Detta är inte att förväxla med det som tillsynes kan se ut som utforskande, men snarare är ett oroligt irrande runt i olika aktiviteter utan fokus. För barn med koncentrationssvårigheter blir anknytningsrelationen det primära för personalen att arbeta med – först när den finns, kan ett upptäckande bli aktuellt. Vi har tidigare i Mellanrummet beskrivit detta som att ett barn först måste ha en ”position”, dvs. en trygg bas att utgå ifrån, innan det kan börja upptäcka och utforska ”prepositioner”, dvs. hur saker och ting förhåller sig till varandra (Blomberg, 2004). Och allra svårast är att utforska hur människor förhåller sig till varandra och att uppfatta intersubjektiva tillstånd!

Alla barn och ungdomar – liksom alla som hamnar i beroendesituationer – behöver andra människor som står dem nära. Vissa förskolor och skolor har anammat en modell som utgår från att man ska bryta upp band som börjar formas mellan barn. Detta kan vara av godo om bindningen är destruktiv, men är det trygga band, som gör att alla parter kan upptäcka omvärlden utan att komma i clinch med andra, så är det snarare destruktivt att bryta upp något som står under utveckling. Det är att stävja utvecklingsprocesser av samspelsförmågor!

En viktig aspekt av att beakta barns psykiska utveckling i arbetet på förskolan är att bistå dem vid separationer. Att stimulera till nyskapande, glädje, titta framåt, byte av aktivitet är inte allt som ska förmedlas från de vuxna omvårdnadspersonerna på ”dagis”. För många familjer är förskolan fortfarande ett ”dagis”, där föräldrar lämnar sina barn, inte för att de ska gå i ”skolan” och lära sig något nytt, utan för att de ska vistas någonstans i en trygg miljö under dagen och få stöd i sin utveckling att bli en människa genom att vara i relationer med andra. Detta ”någonstans” måste därför också innehålla stunder av molokenhet, av ilska, sorg och andra affekter som barnen ännu är för små för att reglera på egen hand. De vuxna behöver gå in för att trösta, men inte alltid avleda. De behöver hjälpa barnet att tona in känslolägen, utforska dem tillräckligt länge, så att den på något sätt blir meningsbärande för barnet. Det är enda sättet för ett barn att på sikt kunna internalisera nya lösningsmodeller, där det känner igen sina känslor, kan namnge dem och därmed också förhålla sig till dem. Att stanna i sorgsenheten en stund är inte farligt. Många barn skulle behöva hjälp att visualisera var de frånvarande föräldrarna finns, t.ex. hur det ser ut på jobben, och vad mamma och pappa kan tänkas göra just nu. Detta är ett mycket enkelt exempel på begynnande mentalisering, som personal kan bistå barnet med. Det är nödvändigt för att de unga ska kunna skapa sig egna inre bilder att hålla fast vid, när man är lämnad och känner sig övergiven. Att som vuxen visa att man står ut med barnets gråt efter mamma eller pappa som just lämnat sitt barn på dagis är viktigt. Dagispersonalen blir viktiga anknytningspersoner, vare sig de vill det eller inte! Och utformningen av hur barnens anknytningsbeteenden blir till bestående anknytningsmönster är förskolepersonalen mycket delaktiga i.

För personer med olika former av funktionshinder, som gör dem beroende av andra för sin överlevnad, kommer frågor kring anknytning, och motpolen självständighet, alltid att vara centrala. Vi har i olika sammanhang mött funktionshindrade föräldrar som fått hjälp av samhälleliga instanser. Det är inte helt ovanligt att den som ska vara patientens ”förlängda arm” inte stannar vid den insatsen. Om det finns små barn i en familj, kan man se hur personalen ibland tar över omvårdnaden, istället för att vara den funktionshindrade föräldern behjälplig, så att denne kan få sköta uppbyggnaden av anknytningsmönstren. Det är vanligt att personalen själv inte ens tänkt på detta och behovet av reflekterande utrymme – handledning eller i annan form – blir tydligt för att de ska kunna se sin egen roll. Det är en stor skillnad på ”hjälp” och ”hjälp-till-självhjälp”.

Detta är en stor fråga i många människovårdande yrken och i skolsammanhang. Att hjälpa personal att se att de gör en stor insats, även när man bistår den behövande, dvs. är hjälp-till-självhjälp, är en uppgift som inte är helt enkel. I utvecklingspsykologiska termer skulle vi säga att patienten, barnet, eleven osv. ännu inte internaliserat – eller p.g.a. funktionshindret inte kan internalisera – handlingen som ska utföras. Att vara behjälplig, så att den hjälpbehövande kan utföra en uppgift, är inte samma sak som att göra det åt denne, men man är nödvändig som en förlängning av den del som saknas.

Anknytning i samband med samhällsplaceringar av barn och unga är en stor fråga, som alltför sällan berörs i den allmänna debatten. Professionella familjehem, som tar emot många barn, är sannolikt oändligt mycket bättre än ett barnhem. Men omdöpningen av ”fosterhem” till ”familjehem”, med en ”familjefar, familjemor och familjesyskon”, riskerar att bara bli fina ord om inte den emotionella bindningen och anknytningen kommer till stånd. Var finns ”familjen” i detta? Oavsett hur man benämner de hem som tar emot barn och ungdomar, så måste den unges känslomässiga anknytningsbehov beaktas. I detta nummer av Mellanrummet finns mer att läsa om detta i en intervju med två familjehemskonsulenter inom familjehemsvården.

Ett missförstånd som ofta kommer fram i kontakter med BUP-organisationer är behovet av psykoterapi för en del unga som familjehemsplaceras. Man kan då få höra att ”han måste knyta an först innan en behandling kan börja”. Om man med det menar att anknytningen måste ske först, innan bearbetningen av preverbala trauman kan ske, så får man nog vänta länge! Vad som istället sker är att den unge, som inte har andra anknytningsmönster än de mer patologiska att ta till, kommer att iscensätta dessa i nästa anknyningssituation, dvs. i familjehemmet.

En plats där barnet kan börja förlägga en del av de destruktiva mönster som redan är internaliserade behövs. Detta är ofta terapirummet tillsammans med terapeuten. Genom att en ung person får möjligheten att rent konkret lägga sin mer negativa självbild och sitt agerande hos någon, kan förutsättningar för en anknytningsprocess i familjehemmet skapas (G. Broberg, 2008). Det är alltså en aktiv split som man som behandlare erbjuder barnet – de tidigare mönstren kan allteftersom terapin fortgår förläggas i terapirummet med terapeuten, och den aktuella nyanknytningen får ta form i det nya familjehemmet. Man kan inte trolla bort ett barns tidigare anknytningsmönster. De försvinner inte bara för att man flyttar till en annan familj. Det är ett stort arbete, som kräver att någon förmår ta emot och adressera dessa internaliserade anknytningsmönster – dvs. en person utanför familjehemmet. Att knyta an betyder att man får möjligheter att lära sig anknytningsbeteenden som sörjer för att man kan vara nära andra människor och sedan gå tryggt iväg ut i världen i möten med andra människor. De barn som inte har fått denna möjlighet tidigt i livet, utan tvärtom lärt sig andra desorganiserade anknytningsbeteenden, måste få chansen att utveckla nya konstruktiva anknytningsbeteenden. De kan på sikt internaliseras till mer adaptiva mönster för anknytning.

Men någonstans, och tillsammans med någon annan människa – t.ex. en terapeut – måste det finns utrymme att iscensätta även de mycket starka inlärda mönstren som den unge tidigare haft. Det är i detta forum som de kan hanteras och förändras. Annars kommer de att ligga som enklaver och explodera i olika situationer, t.ex. i relationer i skolsammanhang, där den unge ”straffar ut sig”. Idag får många barn med denna bakgrund endast en neuropsykiatrisk diagnos och ingen terapeutisk behandling. När man arbetar som handledare åt personal och familjehemsföräldrar får man höra om den plåga, som barnen bär med sig i livet och som ingen tar tag i. Att familjehemmet ska kunna härbärgera och arbeta även med detta är inte rimligt, något som så tydligt beskrivs av fostermamman Kathy Glass i boken ”Skadad” (2008) recenserad i detta nummer av Mellanrummet.

Inom vuxenpsykiatrin har många sociala arenor aktivt tagits bort. Detta är inte alltid av ekonomiska besparingsskäl. Ibland kan man läsa om ”den nya psykiatrins” framfart att mediciner och enstaka samtal på sjukhusen ska ersätta olika former av dagbehandling som tidigare funnits. Det beskrivs som en förbättring. Även om farmaka kan underlätta för många, kan man ju inte glömma bort att vi tillhör den relationssökande människoarten. Och – inte minst – att vi människor har nytta och glädje av varandra för vår egen affektreglering. Den nedrustning av öppna dagverksamheter som nu pågår går således stick i stäv mot den kunskap som finns om vad som behövs för att en människa ska kunna reglera affekter.

I åldringsvården finns på vissa platser en uttalad policy att personalen som går hem till den gamle ska bytas ut – det är inte bara en fråga om personalbrist. Den uttalade idén bakom detta är att den gamle inte ska få möjligheten att fästa sig vid någon speciell person. Man gör det med motiveringen att det kan bli ekonomiskt trassel, om den gamle blir beroende av någon och väljer, eller inte kan ansvara för sina handlingar eller på annat sätt ser sig tvingad, att testamentera något till en viss personal. Minst lika ofta hör man att det är för personalens skull – ”annars kan de bli för fästade vid den gamle och då är det så sorgligt när dom dör”, som en biståndshandläggare uttryckte det. Om modellen är att man inte ska bli beroende, inte ska vara anknuten – hur kan då detta påverka den gamles kroppsliga och mentala tillstånd? Man avhänder sig på så sätt tanken att vi faktiskt är relationsberoende däggdjursvarelser livet igenom och att vi som art behöver andra levande varelser för att reglera våra affekter.

När man åldras aktiveras på nytt gamla anknytningsmönster, något som Mary Target berör i intervjun med henne i detta nummer. Det är i dessa stunder som andra intonande och emotionellt tillgängliga personer behövs för de vardagliga omvårdnadshandlingarna. Oro och oförutsägbarhet är livstillstånd som styr många dementas vardag. Det är just då som anknytningen till andra människor blir avgörande och inte mer medicin för oron, innan man prövat alternativ mänsklig kontakt.

En metod som används i utbildning av psykoterapeuter är de av Esther Bick inspirerade, ovan beskrivna, spädbarnobservationerna. De ger kunskap på många plan, inte minst för att hjälpa behandlare att bli mer uppmärksamma på preverbal kommunikation. Vad som kanske inte är lika välbekant är att denna observationsteknik tillämpas även inom åldringsvården – dock inte, oss veterligen, ännu i Sverige. Två intressanta artiklar (Ng, 2009; McKenzie-Smith, 2009) visar på vikten av att detaljstudera hur anknytningen mellan de gamla på avdelningarna, respektive den enskilde åldringen och personalen, gestaltar sig. Man kan se hur andra människor fungerar som regleringsstöd för affekter som annars hade varit intolerabla för den demente. Men man ser också hur den dementes tillstånd akut försämras, när den tänkbara regleringsstödjande personen fallerar i denna uppgift.

Inspirerad av MarteMeo-metoden har filminspelningar av vardagssituationer gjorts på vårdhem i Sverige, Danmark och Norge, där man tydligt kan se att vissa i personalen blir viktigare för de gamla och vilka aspekter av samspelet som utgör stödjande kommunikation. Det vore märkligt om den gamle skulle vara lika ”glad i alla”. Hade det rört små barn skulle man kallat sådant beteende för distanslöst och sett det som patologi. På många håll inom åldringsvården – förvisso inte överallt – kan man istället se att distanslöshet är ett premierat och önskvärt anknytningsbeteende!

Att anknytningsmönster präglar oss som tillhörande däggdjursarten ända till våra sista dagar är en självklarhet, men ändå en svindlande tanke.

Till detta nummer om anknytning och psykoterapi har många bidragit med intressanta artiklar:

Eva Norling, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, arbetar inom BUP i Stockholms läns landsting, och har länge intresserat sig för samspelsrytmen mellan föräldrar och barn. Hon belyser detta utifrån musikens och sångens betydelse för det späda barnets affektreglering och uppbyggande av samspel.

Monica Hedenbro, med. dr. och leg. psykoterapeut, Stockholm, har, förutom att vara redaktionen behjälplig med hela temanumret, även bidragit med en artikel om triadens betydelse. Forskare som studerat anknytning har nästan uteslutande fokuserat på dyadiskt samspel. I artikeln kan man läsa mer om tresamhetens betydelse för barnets utveckling.

Mary Target, PhD och psykoanalytiker har länge varit verksam vid Anna Freud Centre i London. Hon har publicerat många artiklar om anknytning och mentalisering, bl.a. tillsammans med Peter Fonagy. Redaktionen har fått en intervju med henne, där man kan läsa mer om hennes syn på anknytning och den förändring av begreppet som är i antågande.

Maria Borg, är verksam inom BUP i Ektorp, Stockholms läns landsting som leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hennes artikel ger en beskrivning av hur samspelsutvecklingen mellan föräldrar och deras späda barn påverkar barnets fortsatta utveckling samt hur man kan arbeta med detta i samspelsbehandling.

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut Pinita Rodriguez Nyqvist arbetar inom BUPs mellanvård i Stockholms läns landsting. Hon låter läsaren ta del av tre olika terapimetoder för att nå dyaden förälder-barn, spädbarnspsykoanalys, MarteMeo och samspelsbehandling som den urformas inom många BUP-verksamheter.

Inger Kvissberg, leg psykoterapeut, verksam vid en EWA-mottagning inom Stockholms Läns Landsting, en enhet för föräldrar med beroendeproblematik, samt i privat familjebehandling, har studerat ögonkontaktens betydelse i den tidiga interaktionen mellan spädbarnet och dess föräldrar.

Mellanrummets redaktion har fått en intervju med socionom Anna Saracino Malmquist och leg. psykolog Camilla Wachtmeister, båda leg. psykoterapeuter. De är verksamma inom mellanvården vid BUP i Stockholms län och berättar om sitt arbete med samspelsbehandling.

Suzanne Baruch-Jackson, socionom och leg. psykoterapeut, arbetar på Psykoterapimottagningen för funktionshindrade barn och ungdomar inom Stockholms läns BUP. I artikeln får läsaren följa Theraplaybehandlingens teoretiska bakgrund och praktiska tillämpning med utgångspunkt i förvärvandet av självreglering hos några barn i terapi.

Anknytningssvårigheter i samband med adoption kan läsaren få en inblick i genom det samtal som leg. psykolog, leg. psykoterapeut Elisabeth Cleve, Ericastiftelsen, Stockholm för tillsammans med två adoptivföräldrar som tagit emot en femårig flicka som växt upp på barnhem i en av de forna Sovjetstaterna.

Marie-Ange Widdershoven-Zervaki, psykolog och Stelios Christogiorgos, psykiater, är båda psykoterapeuter och arbetar i Aten vid ett barnsjukhus och i privat praktik. Båda är också engagerade i handledning och undervisning för blivande psykoterapeuter i Grekland. I deras artikel berättas om en liten adoptiv-flickas strävanden i en psykoterapi.

Birgitta Blomgren och Ingrid Bohm är familjehemskonsulenter i Stockholms stad och ansvariga för utbildningen av familjehem. May Nilsson har samtalat med dem kring begreppet anknytning i relation till familjehemsplacerade barn och familjehem.

Per Wallroth, fil. dr. och psykoanalytiker, arbetar inom MBT-teamet i Huddinge med mentaliseringsbaserad behandling för unga vuxna. I artikeln visar han hur begreppen anknytning och mentaliseringsförmåga gör det möjligt att förstå kliniska tillstånd hos patienter med självskadande beteende.

Som alltid har vi en litteraturlista för dig som vill läsa mer om temanumrets ämne och flera recensioner som belyser anknytning och brister i denna så vitala förutsättning för oss som människor. Två aktuella böcker om mentalisering anmäls också.

Rapporter från två intressanta EFPP-evenemang finns med; en från den konferens om forskning inom barn- och ungdomspsykoterapi som gavs vid Ericastiftelsen hösten 2008 och den från EFPPs gruppkonferens våren 2009 i Prag.

Redaktionen

 

Referenser

Aichhorn, A. (1925, 1936). Wayward youth. London: Putnam, 1936. With a forword by Sigmund Freud.

Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale: N.J.: Lawrence Earlbaum Associates Inc.

Auhagen-Staphanos, U. (2007). Analytically accompanied in vitro fertilization – an antidote to trauma. Mellanrummet, nr 16, 119-136.

Blomberg, B. (2001). Tid, rum och “the mind” – psykoterapi med barn med autism. Mellanrummet, nr 4, 62-78.

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. New York: Basic Books.

John Bowlby: Attachment theory across generations. Film av Howard Steele om John Bowlby. Trailer videoclip 4:40 2007.

Broberg, G. (2008). Att göra om eller starta om. Psykoterapeutexamensuppsats, SAPU och psykologiska institutionen, Umeå universitet.

Carlberg, G. (1999). Vändpunkter i barnpsykoterapi. Psykoterapeuters erfarenheter av förändringsprocesser. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Emanuel, L. (2006). A slow unfolding – at double speed: reflections on ways of working with parents and their young children within the Tavistock Clinic’s Under Five Service. Journal of Child Psychotherapy, 32(1), 66-84.

Erikson, E. (1950). Childhood and society. New York: Norton.

Freud, A. (1944). Infants without families: The case for and against residential homes. New York: International University Press.

Freud, A. (1942). The need of the small child to be mothered. Lecture to The Nursery Schools Association in Great Britain.

Fraiberg. S., Edelson, S. & Shapiro V. (1975) Ghosts in the Nursery: A Psychoanalytic Approach to the Problems of Impaired Infant-Mother Relationships. Journal of the Academy of Child Psychiatry, XIV, 387-421.

Gerhardt, S. (2008). Kärlekens roll – hur känslomässig närhet formar spädbarnets hjärna. Stockholm: Karneval förlag.

Green, A. (1980,1999). The Dead Mother. I G. Kohon: The Work of André Green. London: Routledge (New Library of Psychoanalysis)

Hart, S. (2008). Neuroaffektiv utvecklingspsykologi. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Hart, S. (2009). Anknytning och samhörighet. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Lidén, A. (2005). Individualterapi med tre personer i rummet. Mellanrummet, nr 12, 151-172.

McKenzie-Smith, S. (2009). Observational study of the elderly: an applied study utilizing Esther Bick's infant observation technique. International Journal of Infant Observation, 12(1), 107-115.

Meltzer, D. (1994). Adhesive Identification., I A. Hahn (ed.) Sincerity and Other Works: The Collected Papers of Donald Meltzer, 335-51. London: Karnac.

Ng, A, (2009). Making sense of dementia using infant observation techniques: a psychoanalytic perspective on a neuropathological disease. International Journal of Infant Observation, 12(1), 83-105.

Ogden, T. (1989) The Primitive Edge of Experience. London: Jason Aronson.

Ornstein, A. (1976). Making Contact with the Inner World of the Child – Toward A Theory of Psychoanalytic Psychotherapy With Children. Comp. Psychiatry, 17(1), 3-36.

Raphael-Leff, J. (1991. The Mother as Container: Placental Process and Inner Space. Feminism & Psychology, 1(3), 393-408.

Sandelin Benkö, S. (2006). Barnet i stormens öga – krigsbarn då (1935-1945) och nu. Mellanrummet, nr 14, Kris och trauma, 14-25.

Stepansky, P. (1988). The Memoirs of Margaret Mahler. New York: The Free Press.

Tronick, E. (1989). Emotions and emotional communication in infants. American Psychologist, 44(2), 112-119.

Wennerberg, T. (2010 in press). Vi är våra relationer: Om anknytning, trauma och dissociation. Stockholm: Natur och Kultur.

Redaktionen

 

 

 

 Till förstasidan!    Överst på sidan!    Tillbaka ett steg!    Skriv ut sidan!

 
 

 

Copyright: Allt material © MELLANRUMMET
Mångfaldigande av innehållet är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan skriftligt medgivande av redaktionen. ISSN 1404-5559. Utgiven av Mellanrummets Vänförening

2011-10-29

Magnus Bjurhammar www.enigma.se
Webbmaster